หนังสือรับรองนิติบุคคล คือ ตัวอย่างการกรอก คําขอหนังสือรับรอง คัดงบการเงินที่ไหน คัดหนังสือรับรองบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เอกสารอะไรบ้างที่สามารถขอคัดหนังสือรับรองบริษัทออนไลน์ได้

ปัจจุบันระบบบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนับว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็ได้มีการให้บริการทางโลกออนไลน์มาก มีการเริ่มให้บริการด้านระบบอินเทอร์เน็ตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า E-Service ซึ่งมีการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2549 เป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารตั้งแต่เรื่องทะเบียนนิติบุคคล เรื่องการรับเอกสารการชำระเงิน เรื่องการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทั่วประเทศได้อีกด้วย ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทสามารถขอเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ที่เรียกว่าการขอหนังสือรับรองหรือคัดสำเนาหนังสือรับรองบริษัทได้รับเอกสารผ่านทางอีเมลได้เลย เอกสารจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะออกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแม้ว่าจะเป็นการรับรองสำเนาเอกสารออนไลน์ก็ตาม เรามาดูกันว่าเอกสารหนังสือรับรองบริษัทที่สามารถขอออนไลน์ได้มีอะไรกันบ้าง

  1. เอกสารหนังสือรับรองบริษัทด้านทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญเฉพาะของบริษัท
  2. เอกสารรับรองบริษัทในเรื่องงบประมาณการเงิน
  3. เอกสารรับรองบริษัทในเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารรับรองบริษัทในเรื่องข้อมูลธุรกิจอื่นที่ต้องการเพิ่มเติม เช่นขอคัดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหนังสือรับรอง บริษัทเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ลักษณะเอกสารหลักฐานสำคัญที่เป็นการคัดหนังสือรับรองบริษัทรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งมีรูปแบบเป็นลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์เรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น Digital Signature ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับลายมือชื่อที่ผ่านน้ำหมึก และจะใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะอยู่ภายใต้การรับรองของกฎหมาย ที่มีชื่อว่าพรบธุรกิจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2551 หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการคัดหนังสือรับรองบริษัทลักษณะนี้จึงมีความน่าเชื่อถือและมีผลตามกฎหมายสามารถใช้ได้ตามต้นฉบับเพราะถูกออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีกฎหมายรับรองนั่นเอง

นิติบุคคลหรือบริษัทสามารถใช้บริการหนังสือรับรองหรือการคัดสำเนาหนังสือรับรองบริษัทลักษณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน, นิติบุคคลประเภทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ตลอดจนสมาคมการค้าและหอการค้าก็สามารถใช้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทนี้ได้เช่นกัน

การขอคัดหนังสือรับรองรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทางได้แก่ internet Banking,  ตู้ ATM,  เคาน์เตอร์ธนาคาร และบริษัทหรือบุคคลที่ทำการขอหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถรับเอกสารได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล การรับเอกสารด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ หรือทำการจัดส่งโดยพนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอง

อย่างไรก็ตา และหากใครยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริการข้อมูลของกองข้อมูลธุรกิจกรมการธุรกิจการค้าได้โดยตรง เบอร์โทรศัพท์โทร 025475994, 025475160 หรือได้ที่ e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th

Exit mobile version